People


Partners

Shashi Prabhu

Atul Prabhu

Rajani Prabhu

Amol Prabhu


Team Leaders

Shyamkant Kulkarni

Anup Vinekar

Suhas Sahani

Mohamad Dastagir

Santosh Gandhe

Prashant Samant

Prashant Sawant

Kartiki Mestry

Chanchal Lakhani

Shweta Panchal

Santosh H. Yadav

Ruth Pereira

Sayali Madkaikar

Amol Mangeshkar

Harshad Kesarkar

Sheetal Pawaskar

Amol Garade

Vidya Fernandez

Komal Bonde

Shashiranjan Shrivastav

Pradeep Nalge

Atul Kawtikwar